​​

תנאי שימוש באתר

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הפועל במשרד הביטחון (להלן: "הארכיון") מציע את המידע באתר אינטרנט זה. למותר לציין כי המידע המופיע באתר זה הינו חלק מכלל המידע המצוי בארכיון.

הארכיון מקבל את המידע מגופי צה"ל (להלן: הגוף היוצר) ממגוון רחב של יחידות.

התיעוד הועלה לאתר בצורתו המקורית, כפי שהופקד על ידי הגורמים השונים בצה"ל, ומשכך עשוי האתר להכיל מסמכים כפולים, דפים שאינם מסודרים או כאלה שאינם קריאים וכיוצא בזה. זאת ועוד, תצלומים רבים מתקופת המלחמה הופקדו בארכיון ללא ציון תאריך ו/או שם הצלם. לאור זאת, חלק מהתצלומים קיבלו תאריך אד הוק ברשומות במחשב.

 

זכויות יוצרים 

על-פי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הארכיון, לרבות המידע המתפרסם באתר זה, שייכים למדינת ישראל - משרד הביטחון.
זכויות יוצרים אלו תקפות, בין היתר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו או קטעי שמע, גרפיקה, יישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן").
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין, לרבות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח- 2007   ובכפוף לשמירה על צנעת הפרט. המשתמש מתחייב לציין בכל שימוש הוגן "בחומר המוגן" קרדיט כלהלן: "באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון".

כאשר מדובר בשימוש הוגן בתצלומים ו/או סרטים– יש לציין את שם האוסף ושם הצלם או בעל זכויות היוצרים בסרט.  

חל איסור על שינוי / סילוף של התיעוד או שימוש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של משרד הביטחון  ושל היוצר.

מן הראוי להדגיש כי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, הפועל בהתאם לסעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, עושה כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים ובחומרים ארכיונים המגיעים לארכיון לשם הפקדה. אם לדעתכם נפלה טעות בנתונים, ובכל בירור או שאלה לגבי אישור שימוש וזכויות יוצרים, ניתן לפנות אלינו באמצעות תיבת "צור קשר" .

 

אחריות המדינה

השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is"). מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש.

מדינת ישראל לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירות זה ו/או במידע המופיע בשירות. "נזק" בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות, משימוש ביישומים ויישומוני תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות (לרבות יישומוני JavaScript, Java ,ActiveX) ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות, או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מתקיים link בינו לבין שירות זה. 

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור. 

"מדינת ישראל" בסעיף זה - לרבות עובדיה ונציגיה. 

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעילי האתרים.

 

פניות למשרד דרך השירות  

המשתמש מוזמן לפנות בתגובה למשרד באמצעות טופס פניה באתר, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. המשרד רשאי למסור תשובתו לפונה, באם זו נדרשת, באמצעות e-mail או בכל דרך אחרת.


חקיקה

תשומת לב המשתמש מופנית בזאת להוראות אלה:

לחוק המחשבים - התשנ"ה, 1995

לחוק הגנת הפרטיות - התשמ"א, 1981

לחוק זכויות יוצרים - התשס"ח, 2007

לחוק הארכיונים - התשט"ו, 1955 

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו התשנ"ב, 1992

לחוק חופש המידע - התשנ"ח, 1998

 

פרסומים אחרים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום אחר המופיע ב"רשומות" יגבר החיקוק או הפרסום המופיע ב "רשומות". 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פרסום רשמי אחר של המשרד, יקבע המשרד בלבד איזה מהם ייחשב כנכון.​